Giỏ hàng
Menu

Biên bản hủy hóa đơn điện tử 2021

15:29:34 11-05-2021 | Lượt xem: 394

Biên bản hủy hóa đơn điện tử 2021 được lập cụ thể ra sao ? Đây chính là thắc mắc của nhiều khách hàng doanh nghiệp của chukyso.net.vn khi sử dụng hóa đơn điện tử và có sai sót khi lập. Chukyso.net.vn xin được hướng dẫn cụ thể như sau.

Khi nào cần lập biên bản hủy hóa đơn điện tử

Biên bản hủy hóa đơn điện tử được lập ra khi hóa đơn điện tử đã được lập ra và gửi cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế.
 
Biên bản hủy hóa đơn điện tử 2021
 

Nội dung biên bản hủy hóa đơn điện tử

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------
BIÊN BẢN HỦY HÓA ĐƠN
(Số……..)
Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐCP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.
Căn cứ vào thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 3 năm 2011 hướng dẫn về việc khởi tạo, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn điện tử khi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.
Căn cứ vào sự thỏa thuận của giữa các bên.
Hôm nay ngày…… tháng……. Năm………. Chúng tôi gồm
Bên bán hàng:…………………………………..
   Mã số thuế:………………………
   Địa chỉ:…………………………………………………..
   Người đại diện:…………………………………………………
Bên mua hàng:…………………………………..
   Mã số thuế:………………………
   Địa chỉ:…………………………………………………..
   Người đại diện:…………………………………………………
Sau khi kiểm tra lại thông tin đã thỏa thuận tại hợp đồng kinh tế số ……………….. đã ký ngày ……………… Chúng tôi thống nhất lập biên bản này để hủy hóa đơn số ………… ký hiệu ……. đã lập và gửi ngày ……………………………
-  Lý do hủy hóa đơn: …………………………
Cụ thể:…………………………………………………….
- Biên bản này được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ một bản, lưu trữ cùng hóa đơn hủy
- Bên bán thực hiện lập hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn số ……….. ký hiệu ………. đã lập và gửi ngày ………………………….
 
ĐẠI DIÊN BÊN BÁN                                                                                                                   ĐẠI DIỆN BÊN MUA
  (Ký ghi rõ họ tên)                                                                                                                         (Ký ghi rõ họ tên)
 
 
 

Lưu ý khi lập biên bản hủy hóa đơn điện tử

Trường hợp hóa đơn GTGT khi lập có sai sót nhưng chưa được kê khai thì 2 bên mua, bán phải lập biên bản thu hồi hóa đơn điện tử đã lập sai và lập hóa đơn mới thay thế.
Trường hợp khi phát hiện ra hóa đơn GTGT viết sai các thông tin về ngày, tháng, năm, mã số thuế, sai tên hàng hóa, thuế suất, tiền thuế, thành tiền… gộp chung gọi là hóa đơn viết sai và đã kê khai, bên bán và bên mua phải lập biên bản điều chỉnh hóa đơn và lập hóa đơn điều chỉnh.
Theo khoản 1 điều 9 của thông tư 32/2011/TT-BTC thì chỉ được hủy khi có sự đồng ý và xác nhận của người bán và người mua. Việc huỷ hóa đơn điện tử có hiệu lực theo đúng thời hạn do các bên tham gia đã thoả thuận. Hóa đơn điện tử đã hủy phải được lưu trữ phục vụ việc tra cứu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 
chukyso.net.vn tổng hợp
 
Đăng ký ngay chữ ký số & hóa đơn điện tử

Hotline: 0913 78 77 78

0913 78 77 78